Waar ben je naar op zoek?

VZW of feitelijke vereniging

Je hebt een theatervereniging opgericht. Hoera! Maar wat nu?

Er zijn verschillende manieren om als vereniging te werken: feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

spots op west 2021
© Liza Renders

Een feitelijke vereniging is een soort van ‘clubje’. Dat vorm je van zodra je samen met minstens één iemand anders een idee ontwikkelt om een gezamenlijk doel te bereiken. Om een feitelijke vereniging te worden moet je geen ingewikkelde documenten invullen. De keerzijde van de medaille: een feitelijke vereniging heeft geen juridische basis, waardoor die in principe geen verbintenissen kan aangaan, eigendommen bezitten (zoals een theaterzaal), geen schenkingen of erfenissen mag aanvaarden… Als de feitelijke vereniging iets gebeurt wat niet door de beugel kan, worden de individuele leden daar persoonlijk voor aansprakelijk gesteld. Als er bijvoorbeeld de huur van een theaterzaal niet wordt betaald, dan moet degene die dat contract voor die huur heeft ondertekend persoonlijk aangesproken hiervoor.

Als je als feitelijke vereniging op een punt komt waarbij je wel verbintenissen aangaat om je doel te bereiken, of een theaterzaal wil aankopen … dan is het goed om te onderzoeken of je niet beter een vzw kan worden. Je kan je daarin laten adviseren door een jurist, je bankinstelling of Scwitch.

Het statuut van een vzw houdt heel wat verplichtingen in waaraan je als vereniging moet voldoen.
Er is zelfs een hele wet rond uitgeschreven. De durvers vinden die wet hier terug.
In een notendop: Als je van je vereniging een vzw maakt, dan creëer je een vereniging die rechtspersoonlijkheid heeft. Dat wil zeggen dat de vereniging in eigen naam en voor eigen rekening materiaal en eigendommen e.d. kan verwerven en beheren, contracten kan afsluiten, leningen aangaan… Doordat de rechtspersoonlijkheid bij een vzw bij de vereniging ligt, en niet bij de individuele leden wil dat zeggen dat de leden niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de activiteiten van de vereniging (zolang er geen fraude is gepleegd), in tegenstelling tot een feitelijke vereniging.

Heel belangrijk: een vzw is een vereniging ZONDER WINSTOOGMERK. Het is dus de bedoeling, zoals bij een bedrijf, dat een vzw geen winst vergaart die onder de leden wordt uitgereikt.

Om een vzw te worden, moet je formulieren invullen en indienen bij de rechtbank van koophandel. Dat brengt ook een kost met zich mee. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad (dat gebeurt automatisch na indiening van de documenten) ben je officieel een vzw. In die formulieren duid je aan wat naam en de ‘zetel’ is van de vzw (Geen echte zetel, maar het adres van de vzw. Dat kan het adres zijn van één van de bestuurders of van de theaterzaal…). Je noteert verder de tekst van je statuten en wie de vzw zal besturen (raad van bestuur en algemene vergadering). In de statuten noteer je hoe de vzw zal werken en welk doel de vzw heeft.
Informatie over de oprichting van een vzw vind je hier terug.

Jaarlijks moet de vzw ook aan een aantal verplichtingen voldoen: Er moet een boekhouding gevoerd worden en op het einde van een jaar een jaarrekening gemaakt worden die weergeeft hoe de vzw er financieel voor staat. Die jaarrekening moet worden ingediend bij de rechtbank van koophandel. Die moet door de bestuurders (algemene vergadering en raad van bestuur) zijn goedgekeurd. Als er wijzigingen zijn in de statuten, dan moeten die ook worden neergelegd.

Controleer VIA DEZE LINK wat voor soort vereniging je best wordt.

Wil je alles nog eens nalezen in andere woorden?

  • Ik organiseer heeft netjes alle voor- en nadelen opgelijst.
  • De Vlaamse Overheid heeft een infobrochure gemaakt over de vzw, de oprichting en het beheer.
  • Bij Scwitch kan je ook terecht voor raad, al vragen ze voor sommige dingen wel wat geld.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van JongDOEK